न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी

नागरिक वडापत्र

सि. न.

सेवा सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाणहरु

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी, शाखा/इकाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

समय

शुल्क

१.

नागरिकता

 

 

 

 

 

 

१.१

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

 •  अनुसूची १ फाराममा गाँउपालिका/नगरपालिकाका सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिश
 • बाबु आमाको ना.प्र.प., सो नभए दाजु भाई वा आफ्नो वंशज खुल्ने तिन पुस्ता भित्रको नातेदारको ना.प्र.प. प्रतिलिपि, सो पनि नभए वंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत
 •  विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाण, फोटोसमेतको शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ताको प्रमाण-पत्र
 •  बसाईसराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बसाईसराई प्र.प., जग्गाधनी दर्ता प्र.प. जस्ता प्रमाण
 • फोटो -३ कपि प्रष्ट दुवै कान देखिएको निधार नढाकेको

प्रमाण पुगेको खण्डमा उसैदिन

रु. १०।- को टीकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१.२

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

 • अनुसूची ७ फाराममा वडा अध्यक्षको सिफारिश
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाउको प्रमाण
 • पतिको सनाखत, पति नभए नजिकका नातेदारको सनाखत तथा नागरिकता प्रतिलिपी
 • श्यामस्वेत फोटो ५ (पाँच)

निवेदन दर्ता गरेको भोलिपल्ट

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१.३

कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र. लिंदा

 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी वा शिक्षक भएको प्रमाण
 • तोकिएको  अनुसूचीमा कार्यालय रहेको वडा अध्यक्षबाट गरिएको अनुसुची सिफारिस दुई प्रति
 • सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिश पत्र
 • फोटो ६ प्रति  
 • पिता वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१.४

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 • ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण
 • यस जिल्लामा स्थायी बसोबास
 • अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईनेछ ।

सोही दिन

रु. २०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१.५

विदेशमा जन्मस्थान राखी नागरिकता पाउ भन्नेको हकमा

 • अनुसूची १ बमोजिमको दरखास्त
 • क्र.सं. १.१ मा उल्लेख भएका सम्पूर्ण प्रमाण
 • बाबु विदेशमा नोकरी गरेको भएकोमा सोको लालपट्टा आदि प्रमाण
 •  विदेशमा जन्म भएको भन्ने जन्मदर्ता (वर्थ कार्ड)
 • नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग अर्न्तर्गत कार्यालय/क्याम्पबाट प्रमाणित कागजात,प्रमाण ।

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.

राहादानी

 

 

 

 

 

 

२.१

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाण पेश गर्ने ।

- ना.प्र.प. सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
- ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो
 

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

रु. ५,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.२

नावालकको हकमा (५ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षनपुगेको )

 • राहदानी आवेदन फाराम भरी २ प्रति फोटो समेत टाँसी निम्न कागजात पेश गर्नुपर्ने ।
 • नाबालक परिचय पत्र सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
 •  ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

 रु. ५,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.३

राहदानी हर्राई अर्को बनाउनु परेमा

 • फोटो टाँस गरेको राहदानी दरखास्त फाराम २ प्रति
 • राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना प्रति
 •  प्रहरी प्रतिवेदन
 • ना.प्र.प. प्रतिलिपि प्रमाणित २ प्रति
 • फोटा ४ प्रति

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

 रु.१०,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.४

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो टाँस गरेको
 • ना.प्र.प. प्रतिलिपि प्रमाणित २ प्रति
 • च्यातिएको, केरमेट भएको वा भिजेको सक्कलै राहदानी
 • च्यातिएको, केरमेट वा भिजेको कारण खुलेको दिवेदन
 • फोटा ४ प्रति

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

रु.१०,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.५

राहदानी संशोधन

 • जन्म मिति, नाम, थर, ठेगाना आदिमा नागरिकता र राहदानीमा जुन विषयमा फरक पर्न गएको छ सो खुलाई सक्कल राहदानी, सहित निवेदन स्वयंले
 • निवेदन दिने।

फोटा ४ प्रति

 

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

द्रुत सेवाको लागि सिफारिस

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाण पेश गर्ने ।
 • - ना.प्र.प. सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
  - ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो
 • द्रुत सेवा सिफारिसको लागि निवेदन
     

हराएको र राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएकोका हकमा लागु हुने छैन । द्रुत सेवाको लागि केन्द्रिय राहदानी विभागमा निवेदक संयम जानुपर्ने छ ।

३.

नावालक परिचयपत्र

 • निवेदन
 • वडा कार्यालयको सिफारिश
 • बाबु/आमाको ना.प्र.प. नक्कल
 • जन्मदर्ता प्र.प. नक्कल
 • नाता प्रमाणित
 • एस.एल.सी. वा कक्षा १० मा उत्तिर्ण भएमा शै.योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कल
 • फोटो ३ प्रति
 • विदेशमा जन्मेको भए सक्कल जन्मदर्ता र विदेशी कुटनीतिक नियोग अन्तर्गतका कार्यालय/क्याम्प बुझेको प्रमाण आदि

सोही दिन

 रु.१०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

 स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

४.

नाता प्रमाणित

 • निवेदन
 • वडा कार्यालयबाट भएको नाता प्रमाणित सहितको सिफारिश
 • जो जसको विच नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने हो नाता खुल्ने ना.प्र.प. नक्कल
 • फोटो २ प्रति

सोही दिन

रु.१०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

५.

शैक्षिक योग्यताको प्र.प.मा नाम,थर, उमेर आदि सच्याउने

 • निवेदन
 • सम्बन्धित वडा कार्यालय र विद्यालयको फोटो सहितको सिफारिस
 • शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइको सिफारिस
 • एस.एल.सी. वा सो सरहको शै.यो.प्र.प. र ना.प्र.प. नक्कल
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पाएमा मितिले ६ महिना भित्रै निवेदन दिनुपर्नेछ
 • फोटो २ प्रति

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

६.

संस्था दर्ता सम्बन्धी

 • ३ प्रति विधान
 • तोकिएको ढाँचा (अनुसूची-१,नियम ३ सँग सम्बन्धित)मा निवेदन
 • संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा भेलाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि
 • गठित कार्यसमितिबाट विधान बनाउने, विधान पारित गर्ने र संस्था दर्ताको लागि अख्तियारी दिएको निर्णयको प्रतिलिपी
 • सम्बन्धित न.पा./गा.पा.को सिफारिश
 •  तदर्थ समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुको प्रमाणित ना.प्र.प. नक्कल र १/१ प्रति फोटो
 • प्रहरी प्रतिवेदन

सोही दिन

रु.१,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

७.

संस्था नविकरण

 • निवेदन
 • कार्य समितिको निर्णयको प्रतिलिपी
 • संस्था दर्ताको सक्कल प्रमाण पत्र
 • आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर क्लियरेन्स पत्र
 • लेखापरीक्षकको अडिर्टस अनुमती पत्रको प्र.प. सक्कल
 • न.पा./गा.पा. सिफारिश
 • लेखापरीक्षण र वार्षिक  प्रगति प्रतिवेदन
 •  स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी

सोही दिन

पूंजी अनुसार

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 तोकिएको समयमा नविकरण नगरेमा थप जरिवाना लाग्नेछ ।

८.

प्राइभेट फर्म नविकरण

 • निवेदन
 • उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस
 •  स्थायी लेखा नम्वर प्र.प. नक्कल
 • सक्कल प्रमाण पत्र

सोही दिन

पूंजी अनुसार

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

९.

व्यक्ति एउटै भएको भन्ने प्रमाणित कागज

 • निवेदन
 •  ना.प्र.प. नक्कल
 • नाम,थर, जन्म मिति आदि फरक पर्न गएको प्रमाण कागज
 • न.पा./ गा.पा. को सिफारिश (फोटो टाँस गरेको)
 • नावालकको हकमा बाबु वा बाबुको नाम खुलेको आमाको ना.प्र. प्रतिलिपी
 • फोटो २ प्रति ।

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१०.

पारिवारिक पेन्शन केश प्रमाणित

 • निवेदन
 • पेन्शनर र पत्नी विच नाता प्रमाणित
 • पारिवारिक विवरण खुलाई पति जीवितै भएमा पति पत्नीको फोटो । जीवित नभएमा पत्नीको फोटो प्रमाणित गरिएको सिफारिश पत्र
 • पती, पत्नी, छोरा, छोरी जो जस्को पारिवारिक विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने हो सबैको ना.प्र. नक्कल
 • पति मृत्यू भइसकेकोमा मृत्यु दर्ता प्र.प. नक्कल
 • पेन्शनपट्टा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अन्य प्रमाण
 • सपथ पत्र तथा फोटो २/२ प्रति ।

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

११.

 रहल पहल पाउने सिफारिस

 •  निवेदन
 • मृतकको शेषपछि पाउने नजिकको हकदार भएको प्रमाणित कागजात सहितको  वडा कार्यालयको  सिफारिश
 •  धेरै जना हकदार भई सबै उपस्थित हुन नसकेकोमा मञ्जुरीनामा
 • मृतक/पेन्सनर र निवेदक बीच नाता प्रमाणित
 • मृत्यु दर्ता प्र.प. नक्कल
 • निवेदकको ना.प्र. नक्कल र पेन्सनपट्टाको प्रतिलिपि ।

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१२

विवाह प्रमाणित

 • निवेदन
 • पति/पत्नीको ना.प्र.प. प्रतिलिपि
 • विवाह दर्ताको प्र.प. प्रतिलिपि
 • नाता प्रमाणित
 • वडा कार्यालयको को सिफारिश

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

 

१३.

पत्रपत्रिका दर्ता सम्बन्धी

 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन र ४ प्रति फोटो
 • प्रकाशक कुनै संस्था भए सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाण, निर्णय प्रतिलिपिहरु र संचालनका ना.प्र. को प्रमाणित प्रतिलिपि
 • सम्पादकको ना.प्र. को प्रमाणित प्रतिलिपि
 • सम्पादकको शैक्षिक योग्यताको (एस.एल.सी. देखि स्नातकसम्मको) मार्कसीट, चारित्रिक प्र.प. र प्रोभिजनल सर्टिफिकेटका प्रतिलिपिहरु वा एस.एल.सी. उत्तर्ण गरी पत्रकारितामा १० वर्ष कार्य गरेको सूचना विभागको प्रमाणपत्र समेतका प्रमाणहरुको प्रतिलिपि ।
 • सम्पादकलाई प्रकाशकले नियुक्त गरेको कागज तथा पत्रिकामा सम्पादक रही काम गर्ने बारेको सम्पादकको मंजुरीनामा कागज
 • स्वीकृत छापाखानाबाट पत्रिका छाप्न दिएको सिफारिश
 • छापाखानाको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • छापाखानाले कर तिरेको प्रमाणित
 • प्रहरी प्रतिवेदन

प्रकृया पुगेपछि तुरुन्तै

दैनिक पत्रिका रु. १,०००।- अर्धसाप्ताहिक पत्रिका रु. ७००।- साप्ताहिक पत्रिका रु. ५००।- पाक्षिक पत्रिका रु. ३००।- तथा मासिक र अन्य पत्रिका रु. २००।-

 

 

 

१५

छापाखाना संचालन सम्बन्धी

 • छापा दर्ता भएको निकायको प्रमाण प्रतिलिपि
 • व्यक्ति वा संस्थाको निवेदन, संस्था भए संस्था सम्बन्धी प्रमाण, निर्णय र संचालकको ना.प्र. पतिलिपि
 • कर सम्बन्धी प्रमाण
 • छापाखाना संचालन गर्ने घर जग्गाको प्रमाण, अन्य व्यक्तिको घर भएमा मंजुरीनामा
 • छापाखाना उपकरणहरु खरिद गरेको वा नामसारी भई आएमा सो समेतको सम्पूर्ण प्रमाणहरु
 • ५ प्रति फोटोहरु ।

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

रु. १,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१६.

 हातहतियार इजाजत सम्बन्धी

 • ना.प्र.प. नक्कल र निवेदन
 • वडा कार्यालयको सिफारिश
 • प्रहरी प्रतिवेदन
 • चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाण

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१६.१

हातहतियार नामसारी

 • दुवै पक्षको निवेदन
 •  ना.प्र.प. र इजाजत पत्रको नक्कल
 • दुवै पक्षबीच भएको मंजुरीनामा
 • वडा कार्यालयको सिफारिश
 • प्रहरी प्रतिवेदन
 • चिकित्सकबाट निरोगिताको प्रमाण

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु. .

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१६.२

 हातहतियार नविकरण

 • सम्बन्धित व्यक्ति, निवेदन र सक्कल इजाजत पत्र

निवेदन परेकै दिन

नियमावली बमोजिम

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१७

शान्ति सुरक्षाको निवेदन

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन
 • निवेदकको ना.प्र.प. प्रतिलिपी

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१८.

जनसरोकारका गुनासो वा ठाडो उजुरी

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१९.

 अनुचित कार्य/, अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी निवेदन

 • व्यहोरा खुलेको दिन

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ

 

२०.

दैवीप्रकोप सम्बन्धी रातको लागि निवेदन

 • निवेदन
 • वडा कार्यालयको सिफारिस
 • प्रहरी प्रतिवेदन
 • नागरिकताको प्रतिलिपि

तुरुन्त

  -

लेखापाल

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

 

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-11-18 16:44:19

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

Powered By: ProActive Developers