Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

ठेगाना : परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

फोन नं : 078-520133, 078-520273(DEOC), 078-520117, 078-520201

फ्याक्स : 078-520912

इमेल : daonawalparasi@gmail.com, daonawalparasi@moha.gov.np, daonawalparasiwest@gmail.com(अभिलेख प्रयोजन)

Facebook : https://www.facebook.com/%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%98%E0%A4%BE%E0%A4%9F-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%AE-117365009671903/?modal=admin_todo_tour

Twitter : https://twitter.com/daonawalparasiw

Google_plus : GMJ6+JC Ramgram

मातहतका कार्यालयहरु