Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)

परासी, प्रदेश नं. ५, नेपाल

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

नागरिक वडापत्र

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

सि. न.

सेवा सुविधाको विवरण

आवश्यक पर्ने कागजात/प्रमाणहरु

सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी, शाखा/इकाई

गुनासो सुन्ने अधिकारी

कैफियत

समय

शुल्क

१.

नागरिकता

 

 

 

 

 

 

१.१

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

 •  अनुसूची १ फाराममा गाँउपालिका/नगरपालिकाका सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिश
 • बाबु आमाको ना.प्र.प., सो नभए दाजु भाई वा आफ्नो वंशज खुल्ने तिन पुस्ता भित्रको नातेदारको ना.प्र.प. प्रतिलिपि, सो पनि नभए वंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत
 •  विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाण, फोटोसमेतको शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ताको प्रमाण-पत्र
 •  बसाईसराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बसाईसराई प्र.प., जग्गाधनी दर्ता प्र.प. जस्ता प्रमाण
 • फोटो -३ कपि प्रष्ट दुवै कान देखिएको निधार नढाकेको

प्रमाण पुगेको खण्डमा उसैदिन

रु. १०।- को टीकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१.२

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

 • अनुसूची ७ फाराममा वडा अध्यक्षको सिफारिश
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाउको प्रमाण
 • पतिको सनाखत, पति नभए नजिकका नातेदारको सनाखत तथा नागरिकता प्रतिलिपी
 • श्यामस्वेत फोटो ५ (पाँच)

निवेदन दर्ता गरेको भोलिपल्ट

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१.३

कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र. लिंदा

 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी वा शिक्षक भएको प्रमाण
 • तोकिएको  अनुसूचीमा कार्यालय रहेको वडा अध्यक्षबाट गरिएको अनुसुची सिफारिस दुई प्रति
 • सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिश पत्र
 • फोटो ६ प्रति  
 • पिता वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत

सोही दिन

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१.४

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 • ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण
 • यस जिल्लामा स्थायी बसोबास
 • अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईनेछ ।

सोही दिन

रु. २०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

१.५

विदेशमा जन्मस्थान राखी नागरिकता पाउ भन्नेको हकमा

 • अनुसूची १ बमोजिमको दरखास्त
 • क्र.सं. १.१ मा उल्लेख भएका सम्पूर्ण प्रमाण
 • बाबु विदेशमा नोकरी गरेको भएकोमा सोको लालपट्टा आदि प्रमाण
 •  विदेशमा जन्म भएको भन्ने जन्मदर्ता (वर्थ कार्ड)
 • नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग अर्न्तर्गत कार्यालय/क्याम्पबाट प्रमाणित कागजात,प्रमाण ।

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

रु. १०।- को टिकट

सम्बन्धित फाँटको ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

2

राहदानी सम्बन्धी

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी Chief District Officers
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

२.

राहादानी

 

 

 

 

 

 

२.१

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाण पेश गर्ने ।

- ना.प्र.प. सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
- ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो
 

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

रु. ५,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.२

नावालकको हकमा (५ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षनपुगेको )

 • राहदानी आवेदन फाराम भरी २ प्रति फोटो समेत टाँसी निम्न कागजात पेश गर्नुपर्ने ।
 • नाबालक परिचय पत्र सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
 •  ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

 रु. ५,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.३

राहदानी हर्राई अर्को बनाउनु परेमा

 • फोटो टाँस गरेको राहदानी दरखास्त फाराम २ प्रति
 • राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना प्रति
 •  प्रहरी प्रतिवेदन
 • ना.प्र.प. प्रतिलिपि प्रमाणित २ प्रति
 • फोटा ४ प्रति

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

 रु.१०,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.४

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो टाँस गरेको
 • ना.प्र.प. प्रतिलिपि प्रमाणित २ प्रति
 • च्यातिएको, केरमेट भएको वा भिजेको सक्कलै राहदानी
 • च्यातिएको, केरमेट वा भिजेको कारण खुलेको दिवेदन
 • फोटा ४ प्रति

प्रमाण पेश गरेको ४० दिन भन्दा वढि

रु.१०,०००।-

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

२.५

राहदानी संशोधन

 • जन्म मिति, नाम, थर, ठेगाना आदिमा नागरिकता र राहदानीमा जुन विषयमा फरक पर्न गएको छ सो खुलाई सक्कल राहदानी, सहित निवेदन स्वयंले
 • निवेदन दिने।

फोटा ४ प्रति

 

सम्बन्धित फाँटवाला ना.सु.

स.प्र.जि.अ. वा प्र.जि.अ.

 

द्रुत सेवाको लागि सिफारिस

 • राहदानी आवेदन फाराम २ प्रति भरी फोटो समेत टाँसी स्वयम् आवेदकले सही गरी निम्न प्रमाण पेश गर्ने ।
 • - ना.प्र.प. सक्कल र २ प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
  - ४ प्रति पासपोर्ट र्साईजको फोटो
 • द्रुत सेवा सिफारिसको लागि निवेदन
     

हराएको र राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएकोका हकमा लागु हुने छैन । द्रुत सेवाको लागि केन्द्रिय राहदानी विभागमा निवेदक संयम जानुपर्ने छ

3

वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा उसैदिन

सुल्क

रु.१०।- को टीकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 •  अनुसूची १ फाराममा गाँउपालिका/नगरपालिकाका सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिश
 • बाबु आमाको ना.प्र.प., सो नभए दाजु भाई वा आफ्नो वंशज खुल्ने तिन पुस्ता भित्रको नातेदारको ना.प्र.प. प्रतिलिपि, सो पनि नभए वंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत
 •  विवाहित महिलाको हकमा पतिको ना.प्र.प., माइतीतर्फको वंशज खुल्ने ना.प्र.प., विवाह दर्ता प्रमाण पत्र र सनाखत
 • जन्ममिति खुल्ने प्रमाण, फोटोसमेतको शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदर्ताको प्रमाण-पत्र
 •  बसाईसराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अतिरिक्त बसाईसराई प्र.प., जग्गाधनी दर्ता प्र.प. जस्ता प्रमाण
 • फोटो -३ कपि प्रष्ट दुवै कान देखिएको निधार नढाकेको
4

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता

लाग्ने समय

निवेदन दर्ता गरेको भोलिपल्ट

सुल्क

रु.१०।- को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • अनुसूची ७ फाराममा वडा अध्यक्षको सिफारिश
 • पतिको ना.प्र.प. र विवाह दर्ता प्र.प. प्रतिलिपि
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाउको प्रमाण
 • पतिको सनाखत, पति नभए नजिकका नातेदारको सनाखत तथा नागरिकता प्रतिलिपी
 • श्यामस्वेत फोटो ५ (पाँच)
5

कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र लिंदा

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु. १०।- को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी वा शिक्षक भएको प्रमाण
 • तोकिएको  अनुसूचीमा कार्यालय रहेको वडा अध्यक्षबाट गरिएको अनुसुची सिफारिस दुई प्रति
 • सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिश पत्र
 • फोटो ६ प्रति  
 • पिता वा पतिको ना.प्र. सहित सनाखत
6

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु. २०।- को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन
 • ना.प्र.प. नम्बर वा जारी मिति खुलेको प्रमाण
 • यस जिल्लामा स्थायी बसोबास
 • अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईनेछ ।
7

विदेशमा जन्मस्थान राखी नागरिकता पाउ भन्नेको हकमा

लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट

सुल्क

रु. १०।- को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • अनुसूची १ बमोजिमको दरखास्त
 • क्र.सं. १.१ मा उल्लेख भएका सम्पूर्ण प्रमाण
 • बाबु विदेशमा नोकरी गरेको भएकोमा सोको लालपट्टा आदि प्रमाण
 •  विदेशमा जन्म भएको भन्ने जन्मदर्ता (वर्थ कार्ड)
 • नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग अर्न्तर्गत कार्यालय/क्याम्पबाट प्रमाणित कागजात,प्रमाण।
8

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा(द्रुत सेवा सिफारिसको लागि)

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • ५ प्रति एमआरपी साईजको फोटो र ३ प्रति फारम।
 • १ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपि।
9

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा(सामान्य सिफारिसको लागि)

लाग्ने समय

४५ दिन

सुल्क

रु. ५,०००।–

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • ६ प्रति एमआरपी साईजको फोटो र २ प्रति फारम ।
 • २ प्रति नागरिकता प्र.प.को प्रतिलिपी ।
10

सम्बन्धित जिल्लाबाट नागरिकता लिई सोही जिल्लामा स्थायी ठेगाना भएकाहरुको हकमा(नावलकको हकमा)

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु. ५,०००।–

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • नाबालक परिचय पत्रको २ प्रति प्रतिलिपि ।
 • अन्य प्रक्रिया क्र.सं. २.१ को क र ख अनुसार ।
11

राहदानी हराई अर्का बनाउनु परेमा

लाग्ने समय

४५ दिन

सुल्क

रु.१०,०००।–

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • अन्य प्रक्रिया क्र.सं. २.१ अनुसार ।
12

राहदानी भिजेको, केरमेट वा च्यातिएको

लाग्ने समय

४५ दिन

सुल्क

रु.१०,०००।–

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • अन्य प्रक्रिया क्र.सं. २.१ अनुसार ।
 • च्यातिएको, केरमेट भएको वा भिजेको सक्कलै राहदानी ।
 • च्यातिएको, केरमेट वा भिजेको कारण खुलेको निवेदन ।
13

वसाईसराईको हकमा

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • बसाईसराईको प्रमाण र स्थायी वसोवास खुल्ने जग्गाधनी घरवासको प्रमाण
14

कर्मचारी परिवारको हकमा

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • कर्मचारी वा कर्मचारी परिवारको हकमा कार्यालयको सिफारिस समेत ।
15

विवाह भै आएको महिलाको हकमा

लाग्ने समय
सुल्क
जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी

विवाह भै आएको महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण र पतिको नागरिकता ।

16

नावालक परिचयपत्र

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

 रु.१०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • निवेदन ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • बावु र आमाको ना.प्र.प. नक्कल र नाता प्रमाणित ।
 • जन्मदर्ता प्र.प. नक्कल ।
 • एस.एल.सी. वा कक्षा १० मा उत्तिर्ण भएमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कल ।
 • फोटो ३ प्रति ।
17

संस्था दर्ता सम्बन्धी

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु.१,०००।–

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • ४ प्रति विधान । (साधारण सभाले अनुमोदन गरेको ।)
 • तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
 • संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा भेलाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • तदर्थ समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुको ना.प्र.प. नक्कल र प्रहरी प्रतिवेदन ।
18

संस्था नविकरण

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु.५००।–

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • निवेदन ।
 • आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर क्लियरेन्स पत्र ।
 • लेखापरीक्षकको अडिर्टस अनुमती पत्रको प्रतिलिपि ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ।
 • समितिका पदाधिकारीहरुको बैठकको निर्णय ।
 • सक्कल प्रमाण पत्र ।
 • तोकिएको समयमा नविकरण नगरेमा थप जरिवाना लाग्नेछ
19

भारतिय सैन्य पेन्सन

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु १०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • निवेदन ।
 • पारिवारिक विवरण खुलेको (नामथर, जन्म मिति, विवाह मिति, मृत्यु मिति, नाता) सिफारिस ।
 • पेन्सनवालाका पारिवारिक नाता प्रमाणित ।
 • पेन्सनवालाको मृत्यु भएमा हुने नामसारीमा मृतको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता, पेन्सनपट्टा र नागरिकताको प्रमाणपत्र ।
 • स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का ।
20

नाता प्रमाणित

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु १०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • निवेदन ।
 • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपी सहित गा.वि.स.बाट सिफारिस ।
 • स्थानीय तहको नाता प्रमाणपत्रको नक्कल प्रति ।
 • सम्बन्धित व्यक्तिको हालसालै खिचेको फोटो ।
21

अन्य सिफारिस

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु १०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • निवेदन ।
 • सिफारिस माग गरेको व्यहोरा बमाजिमको स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • आवश्यकतानुसार सर्जमिन मुचुल्का ।
 • र सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
22

राहत वितरण

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु १०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • निवेदन ।
 • स्थानीय तहको सिफारिस ।
 • सर्जमिन मुचुल्का ।
 • प्रहरी प्रतिवेदन ।
 • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
23

छापाखाना दर्ता सम्बन्धि

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

रु १०००।–

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • घरेलु कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको नक्कल सहित निवेदन ।
 • छापाखाना सञ्चालन गर्न लाग्ने पुँजी (वैँक मौज्जाद वा धितो प्रमाणित कागजात) ।
 • छापाखाना राख्ने स्थानीय तहको वा चारकिल्ला प्रमाणित सहितको सिफारिस ।
 • निवेदकको नागरिकताको नक्कल प्रति ।
24

हातहतियार इजाजत पत्र नविकरण

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र रु. ३००।–

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • तोकिए बमोजिमो निवेदन ।
 • हातहतियार राख्न दिएको ईजाजत पत्र ।
25

हातहतियार इजाजत पत्र नामसारी

लाग्ने समय

सोही दिन

सुल्क

प्रत्येक आ.व.को रु. १५०।– र रु. ३००।–

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • हातहतियार छोडि दिने, लिने दुवै थरिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
 • हातहतियार ईजाजत पत्र ।
26

धर्मपुत्र/धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने

लाग्ने समय

प्रकृया पुगेपछि सोही दिन

सुल्क

रु १०।– को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी
 • रितपुर्वक निवेदन ।
 • धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री ग्रहण गर्न चाहने दम्पतीमध्ये कुनै एक जना स्वास्थ्य तथा शारिरिक कारणले सन्तान उत्पादन गर्न असक्षम छ भनी सम्बन्धित मुलुकमो स्विकृत चिकित्सकले प्रमाणित गरिदिएको पत्र ।
 • अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धि विवरण ।
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्र ।
 • पारिवारिक विवरण ।
 • चारित्रिक विवरण
 • आर्थिक स्थितीको विवरण
 • विदेशीको हकमा राहदानी र भीसाको प्रतिलिपी ।
 • सम्बन्धित मुलुक वा सो मुलुकमो दुतावासबाट नेपाली बालबालिका धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री ग्रहण गर्न सहमति दिएको पत्र ।
 • अविवाहित, सम्बन्ध विच्छेद गरेको, न्यायिक पृथकीकरण गरेको, विदुर वा विधवाको हकमा त्यस्तो भएको आधिकारिक प्रमाणपत्र ।
 • वेवारिसे बालबालिकाको हकमा मान्यताप्राप्त बालगृहको सिफारिस तथा प्रहरी प्रतिवेदन ।
 • बालबालिका धर्मपुत्र÷धर्मपुत्री दिनको लागि आवश्यक हुने मापदण्ड बमोजिमको अन्य योग्यता पुगेको हुनुपर्ने ।